DIATERMIA KRTKOFALOWA PDF

Author: Mazut Toshakar
Country: Finland
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 17 December 2018
Pages: 227
PDF File Size: 1.23 Mb
ePub File Size: 9.91 Mb
ISBN: 514-7-32430-175-3
Downloads: 2734
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Goltigal

Jest rwnie w zwyczaju, e w saunie nie prowadzi si rozmw. Istanowic ok. Zabiegi te wykonuje si gwniew chorobach przemiany materii, nerwicach oraz w celach wzmacniajcych i hartujcych.

W krtiofalowa od temperatury wody uzyskuje si wpyw na czynno ruchow jelita wodaciepa zmniejsza czynno ruchow jelita, woda chodna powoduje jej wzmoenie. Zabiegi wykonuje si razy dziennie.

Jest bogato unerwiona i powiedzenie, e skra jest anten irtkofalowa nerwowego, dziki ktrej napywaj do niego informacje o wszel-kich zmianach zachodzcych w rodowisku zewntrznym, kryje w sobiegboki sens. W celu zapobieenia tymchorobom obserwuje si obecnie w lecznictwie dno do wykorzystaniaczynnikw fizykalnych, pozwalajcych zwikszy odporno organizmuoraz usprawni procesy adaptacyjne.

Przewodzenie ciepa mrtkofalowa na wyrwnaniu energiikinetycznej czstek w wyniku ich bezporedniego zderzenia. Czas zabiegu wynosi minut, w trakcie ktrego dwukrotniezmienia si ogrzany koc. W zabiegu tym wykorzystuje si w celach leczniczych wpyw cieplny wodyoraz jej oddziaywanie mechaniczne, zwizane z ruchem wirowym. Najwysza temperatura wystpuje podsufitem, za najnisza na poziomie podogi.

Odmian natrysku biczowego stanowi natrysk o zmien-nej temperaturze, zwany natryskiem szkockim.

W jego wntrzu, tzw. W kpieli zimnej natomiast, w fazie rozszerzenia naczykrwiononych skry, czynno serca jest zwolniona.

Tadeusz Mika – Fizykoterapia

Zabieg trwa od 1 do 2 minut. Zasady dziaania systemu regulacji cieplnej ustroju diatermmia schematycznie na rycinie 2.

  GEOGRAPHY SURENDER SINGH PDF

Zmian i kontrol temperatury oraz cinienia, a take uksztatowaniestrumienia wody umoliwia urzdzenie zwane katedr natryskow ryc. Jest to oczywicie schematniedoskonay, uatwiajcy jedynie dawkowanie, bowiem reakcje na zabiegi56wodolecznicze, wykonywane na poszczeglne czci ciaa, s bardzozrnicowane.

Dziaaj one umierzajco w nerwoblach oraz zmniejszajnapicie mini. Temperatura wody od 8 do 20C.

Tadeusz Mika – Fizykoterapia

Duchenne we Francji. Wollastonapromieni nadfioletowych to nastpne milowe kroki w rozwoju wiatolecz-nictwa. Wskazania do stosowania zimnych zabiegw miejscowych s bardzorozlege i zwizane z ich wpywem przeciwzapalnym, przeciwblowym,przeciwobrzkowym oraz zmniejszajcym napicie mini. Do wykonania zabiegu potrzebne s dwa diatermi z zimn wod.

Mechanizmy te zostay szczego-wo omwione w rozdziale powiconym ciepolecznictwu. W analogiczny sposb postpuje si z pozostaymi koczynami i tuowiem. W chorobach narzdu ruchu, gocowych oraz ukadu nerwowego, jelijest to moliwe, zaleca si wykonywanie wicze ruchowych bezporedniopo zimnym zabiegu.

Wytryskajce z nasadki strumienie wody uderzaj w okolic kroczaosoby poddanej zabiegowi. Obnienie temperatury otoczenia do wartoci niszych od obojtnegopunktu cieplnego skry, czyli mwic inaczej temperatury niszej od strefykomfortu cieplnego, uruchamia adaptacyjne mechanizmy regulacji ciepl-nej ustroju, majce na celu zmniejszenie utraty ciepa.

W wodzie poruszajcej si oprcz cinienia statycznego hydrostatycz-nego wystpuje rwnie cinienie diatemria hydrodynamicznektreodpowiada energii kinetycznej jednostki objtoci poruszajcej si wody: W warunkach wysokiej temperatury otoczenia lub w czasie intensyw-nych zabiegw cieplnych, w ktrych oddawanie ciepa drog przenoszenialub promieniowania jest ograniczone lub niemoliwe, zostaje uruchomionymechanizm regulacji cieplnej ustroju zwizany z czynnoci wydzielniczgruczow potowych.

W tym celu stosuje si rne sposoby, takie jak wyjciena wiee powietrze, polewanie, zanurzenie w basenie z zimn wod zwykle o temperaturze nie niszej od 18Cpoddanie si natryskowi lubrozcieranie niegiem. Fizykoterapia jest dziaem lecznictwa, w ktrym stosuje si wystpujcew przyrodzie naturalne czynniki fizyczne, jak czynniki termiczne, promie-niowanie Soca oraz czynniki fizyczne wytworzone przez rnego rodzajuurzdzenia, np. Przykadem odczynu paradoksalnego moeby reakcja naczy krwiononych na bodziec cieplny, wystpujca niekie-dy w zaburzeniach naczynioruchowych, kiedy zamiast spodziewanegorozszerzenia naczy nastpuje ich skurcz.

  BERGERLEBNIS WETTERSTEIN PDF

W ten sposb ciepo niesione z jej prdem niedociera do naczy powierzchownych, co stanowi mechanizm ochronnyprzed utrat ciepa. Fale Levisa wg Kozowskiego. Liczebnie przewaaj receptory zimna, ktrych liczb ocenia si na ok. Doda naley, e w czasie uderzenia pary krtkofaliwa zachodzi krtko-trwae min znaczne zwikszenie natenia pola elektrycznegow komorze sauny.

Po wejciu do sauny osoba biorca kpiel ukada sina awie w pozycji lecej lub siedzcej, najlepiej w siadzie skulnym. Podstawowymurzdzeniem zabiegowym jest piec zwany ogniskiem sauny”. Czynnik ten zaley od reakcji fotochemicznychzachodzcych w tkankach pod wpywem promieni nadfioletowych.

Okad okrywa siszczelnie ciepym kocem lub flanel, a niekiedy, w celu zwikszenia dziaania cieplnego,kadzie si bezporednio na okad termofor z gorc wod lub woreczek z ogrzanympiaskiem. krtkocalowa